İşe Giriş Muayenesi

6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu Gereği İşveren;

Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır.

  • İşe girişlerinde,
  • İş değişikliğinde,
  • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaştırmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, işin devamı süresince, çalışanın durumu ve işyerinin tehlike sınıfına göre düzenli aralıklarla, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

Sağlık gözetimi kapsamında yapılan İşe Girişi Muayene ve Raporları, periyodik muayene ve raporları için harcamalar işverence karşılanır, çalışana yansıtılmaz.

Bu kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.

Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar keskindir.

İşyeri hekimlerimiz gerekli laboratuvar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgelerler hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin uygun işe yerleştirilmesi için koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlenir.

Randevu ve bilgi için lütfen arayınız...